782 004 700   mkt@forecast.com.pl

 

O projekcie

PROJEKCIE

Projekt „Mazowiecka kuźnia talentów”

 

Projekt „Mazowiecka kuźnia talentów” Nr POWR.01.02.01-14-0084/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 81 osób (49 kobiet, 32 mężczyzn) do 29 roku życia, pozostających bez pracy, w tym szczególnie osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym:

 • 61 osób (37 kobiet, 24 mężczyzn) biernych zawodowo (75% uczestników projektu).
 • 20 osób (12 kobiet, 8 mężczyzn) bezrobotnych,
 • 5 osób (3 kobiet, 2 mężczyzn) długotrwale bezrobotnych (6% uczestników projektu).

Realizatorem projektu jest Forecast Consulting sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 93-578 Łódź, ul. W. Wróblewskiego 18/901

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Rekrutacja w projekcie przewidziano w dwóch edycjach.

Dla uczestników projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych

Wsparcie w postaci 8 godzin konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym dla każdego uczestnika projektu podzielone na 2/3 spotkania. Podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym uczestnicy projektu uzyskają pomoc w podjęciu decyzji o karierze zawodowej, identyfikacji potrzeb i barier, w tym stopnia oddalenia się od rynku pracy, mocnych i słabych stron, predyspozycji zawodowych. Zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb szkoleniowych, wyznaczenie ścieżki udziału w projekcie, w tym wyboru tematyki szkoleń.

 

 1. Szkolenia umożliwiające nabywanie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy

Dla uczestników projektu przygotowujemy następujące rodzaje szkoleń:

 • Księgowość I stopnia dla 20 osób w wymiarze 82 godzin na grupę,
 • Tester oprogramowania dla 10 osób w wymiarze 116 godzin na grupę,
 • Administrator baz danych dla 10 osób w wymiarze 120 godzin na grupę,
 • Specjalista do spraw sprzedaży dla 32 osób w wymiarze 42 godzin na grupę,
 • Szkolenia „szyte na miarę” dla 9 osób w wymiarze 150 godzin.

 

 1. 4-miesięczne staże zawodowe prowadzące do nabycia lub uzupełnienia doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu

Staże odbywać się będą zgodnie z Europejskimi i Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, na podstawie umowy trójstronnej w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Odbycie stażu przyczyni się do zdobycia kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zgodnie z odbytym szkoleniem.

 

 1. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby

Usługi pośrednictwa pracy będą realizowane w wymiarze 6 godzin/osobę. Usługa pośrednictwa obejmować będzie:

 • analizę opinii doradcy zawodowego, dopasowanie potrzeb, oczekiwań do możliwości działań w projekcie, spotkanie z uczestnikiem i ustalenie planu działania,
 • wyszukiwanie ofert stażu i pracy w pełni dopasowanych do predyspozycji uczestnika,
 • przedstawienie każdemu uczestnikowi min. 3 ofert pracy (podczas indywidualnych spotkań zostaną omówione szczegółowo oferty pracy),
 • przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej u potencjalnych pracodawców.

 

Dla uczestników przewidziano zwroty kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego, uzyskanie uznanych kwalifikacji, materiały i catering w ramach szkoleń.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.