782 004 700   mkt@forecast.com.pl

Projekt „Mazowiecka kuźnia talentów” Nr POWR.01.02.01-14-0084/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 81 osób (49 kobiet, 32 mężczyzn) do 29 r.ż. pozostających bez pracy, w tym szczególnie osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z województwa mazowieckiego w okresie IX 2017 - XII 2018 poprzez realizację następujących form wsparcia (indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej):

• identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego poprzez doradztwo zawodowe, w tym IPD

• szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia, podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji

• nabywanie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego

• kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.

 

Główne planowane efekty to:

- Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w programie - 20 osób

- Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie - 61 osób

- Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 37 osób

- efektywność zatrudnieniowa na poziomie minimum 40%

 

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00 w biurze projektu

ul. płk. Jana Zientarskiego 1a lok. 27,

26-615 Radom

tel. 782 004 700

mail: mkt@forecast.com.pl


 

Wartość projektu: 1 306 869,12 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 101 429,29 zł


AKTUALNOŚCI

Harmonogram konsultacji zawodowych

Czytaj więcej

Harmonogram szkoleń

Czytaj więcej

Harmonogram pośrednictwa pracy

Czytaj więcej

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.